Návštěvní řád Památníku Lidice

Návštěvní řád Památníku Lidice ke stažení

I. Areál Památníku Lidice

Národní kulturní památka – Památník Lidice je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Vlastníkem Památníku Lidice je stát.
Mezi objekty a prostory spravované Památníkem Lidice patří:
Muzeum, výstavní síň Pod Tribunou, výstavní síň In Memoriam, Pietní území, Sad přátelství a míru, Lidická galerie a přilehlá zahrada.

II. Otevírací doba

Muzeum a výstavní síně:
Zimní čas – 1. 11. – 28. 2.:  denně 9:00 – 16:00
Letní čas  – 1. 3. – 31. 3.:    denně 9:00 – 17:00                   
                   1. 4. – 31. 10.:  denně 9:00 – 18:00

Pietní území a Sad přátelství a míru: otevřeno po celý rok.

Lidická galerie:
Zimní čas – 1. 11. – 28. 2.:  denně 10:00 – 16:00
Letní čas  – 1. 3. – 31. 3.:  denně 10:00 – 17:00
                   1. 4. – 31. 10.: denně 9:00 – 18:00
Zavírací dny
1. 1., 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12.

III. Vstupné

Zaplacení vstupného je požadováno do těchto objektů:
- Muzeum
- Lidická galerie
Vstupné do výstavní síně Pod Tribunou, výstavní síně In Memoriam, na Pietní území a do Sadu přátelství a míru se nevybírá, návštěva je možná i bez zakoupení vstupného.
Vstupné se platí před zahájením prohlídky a je platné do Muzea a Lidické galerie. Jeho výše je zveřejněna vývěskou v prostorách pokladen obou objektů, ve kterých je vybíráno.
Vstupné lze platit i formou fakturace; v tomto případě je nutná předchozí písemná objednávka obsahující všechny potřebné náležitosti (adresa objednavatele, IČ, DIČ apod.). Bezhotovostní platbu může pověřený pracovník Památníku Lidice schválit, nelze ji však vymáhat. V případě neuspokojivé platební morálky lze i již schválenou platbu fakturou změnit na platbu v hotovosti. V Muzeu Památníku Lidice je možné uhradit vstupné platební kartou.
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Památníku Lidice ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku.
Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů:
- mládeži do 15 let
- studentům po předložení studentského průkazu,
- rodině s max. 2 dospělými a 3 dětmi = tzv. rodinné vstupné,
- držitelům průkazu ZTP a ZTP-P,
- držitelům průkazů IYTC, ITIC, ISIC, SCHOLAR poskytujeme slevu 50%
- důchodcům ČR,
- držitelům karet Sphere card poskytujeme slevu 20%
- pro organizované skupiny nad 20 osob – sleva 10 %
Žadatelé o slevy doloží oprávněnost ke slevě patřičným dokladem.
Volný vstup do objektů mají:
- přeživší lidické ženy a děti
- učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků,
- členové ICOM, AMG (včetně členů Sväzu Múzeí na Slovensku), po předložení patřičného 
  oprávnění.

IV. Prohlídka objektů

Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce Památníku Lidice. V Muzeu a Lidické galerii jsou oprávněni poskytovat výklad pouze průvodci autorizovaní Památníkem Lidice. Průvodcovský výklad se doporučuje předem písemně objednat. Ve všech objektech Památníku Lidice je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

V. Jiné užívání prostor Památníku Lidice

Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech a prostorách Památníku Lidice se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Lidice podle podmínek v povolení stanovených.
V objektech Památníku Lidice je zakázáno:
a. fotografování a filmování ve všech expozicích a pořizování jiné dokumentace; výjimky  
povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy,
b. používání veškerých IT a jiných technologií pro získávání informací o obci Lidice a
Památníku Lidice prostřednictvím aplikací neprovozovaných Památníkem Lidice,
c. jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje,
d. obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu,
e. jakákoli forma politické agitace,
f.  jakékoli chování neodpovídající historickému a pietnímu charakteru místa.

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech Památníku Lidice chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu Památníku Lidice s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Památníku Lidice, bezpečnostní služby, Městské policie Kladno a Policie ČR, a řídit se těmito pokyny. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.
Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech a prostorách Památníku Lidice a rušit ostatní návštěvníky, zejména:
a.  dotýkat se vystavených předmětů,
b.  opouštět prohlídkovou trasu,
c.  rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými 
     projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
d.  psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
e.  jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.,
f.   stanovat, tábořit a pořádat pikniky a rozdělávat oheň na pietním území,
g.  narušovat ochranou zónu u sousoší lidických dětí,
h.  trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, vhazovat cokoli do 
     fontán apod.,
i.   projíždět se po pietním území v automobilech, na čtyřkolkách, motocyklech, na koních  
    apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen,
j.  vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty, na pietní území je vstup se psem na vodítku  
    možný, s výjimkou prostoru Společného hrobu lidických mužů,
k. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
l.  jinak narušovat klid a pořádek.

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Památníku Lidice.
Každý návštěvník je v průběhu prohlídky objektů Památníku Lidice pojištěn pro případ úrazu. V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka Památníku Lidice.
Památník Lidice nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Se stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit na vedení Památníku Lidice.
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení pod – č.j.: 031/2012 z 13. 9. 2012.

V Lidicích dne 13. září 2012

JUDr. Milouš Červencl
ředitel