Novinky z Památníku Lidice

Přestože je Památník Lidice letos již podruhé uzavřen pro veřejnost, jeho činnost zdaleka neutichla. Dovolujeme si vám tímto představit klíčové projekty, na kterých v současnosti pracujeme.

Významné investiční akce na období 2020 - 2021

Památník Lidice zahajuje v letošním roce dvě důležité investiční akce:

Revitalizaci pietního území u Rákosova statku a Zajištění statiky budovy muzea včetně modernizace zastaralých prostor.

Koncepce pietních území PL je důležitou složkou k přístupu budování veřejného prostoru u nás i ve světě, neboť se jedná v době svého vzniku o velmi progresivní pojetí. Krajinářská koncepce pietního území PL bude novým tématem, které Památník Lidice představí odborné i laické veřejnosti jako příklad myšlení o krajině a práce s veřejným prostorem. V roce 2017 proběhla základní přehledová pasportizace území, na kterou navážeme vytvořením nového konceptu péče o pietní území, který bude vycházet z historických přístupů, bude je nově interpretovat a také bude zohledňovat proměny klimatu ve střední Evropě.

Součástí koncepce proměny pietního území je i revitalizace jeho části u historického Rákosova statku. Na tomto místě jsou umístěny provozní budovy, které byly postaveny v 50. letech 20. století.

Jednalo se o dočasnou budovu muzea, která sloužila návštěvníkům v době, kdy byl budován památník

s nádvořím a novou budovou muzea. K provizornímu muzeu byly přistavěny ještě dva domky do současnosti využívané jako sklady hmotného majetku. Vše je doplněno o asfaltovou příjezdovou cestu, staré rezavějící lavičky a závoru. Vzhledem k tomu, že na místě, kde jsou tyto domky umístěny, stával jeden z nejstarších a největších lidických statků, je záměrem vedení památníku vrátit mu pietu a důstojnost, kterou si bezesporu zasluhuje. Zanedbaný vzhled této části NKP navíc způsobuje, že návštěvníci netuší, že se stále ještě nacházejí na pietním území, a tudíž této skutečnosti nepřizpůsobují své chování, což má za následek časté zanesení místa odpadky apod.

Plánovaná revitalizace pietního území bude probíhat ve třech etapách v letech 2020 - 2021.

V rámci I. etapy proběhne demolice stávajících provozních budov z 50. let 20. stol., odstranění asfaltové příjezdové cesty, závory a starých lavic a následné vyrovnání terénu navezením potřebné zeminy.

II. etapa se zaměří na úpravu zeleně a obnovu původní studánky. Budou vykáceny nepůvodní jehličnaté dřeviny, dojde k vyčištění prostor od náletových dřevin, a tím i optickému propojení se stávajícím pietním územím. Součástí této fáze revitalizace je i obnova původní studánky za Rákosovým statkem.

III. etapa bude završena obnovou ovocného sadu. Po odkrytí původních ovocných stromů, které jsou v současné době pohlceny uměle dosazovanými jehličnany, budou vysazeny další ovocné stromy za účelem obnovy původního ovocného sadu, který se rozprostíral v sousedství Rákosova statku.

Od listopadu 2020 do června 2021 bude uzavřeno muzeum Památníku Lidice z důvodu zajištění statiky budovy a modernizace zastaralých prostor. Jak bylo výše zmíněno, v roce 2021 bude dokončena sanace nosných konstrukcí budovy. U příležitosti dokončení tohoto projektu je rovněž v plánu modernizace recepce a návštěvnických prostor muzea s provazbou na expozici. Společně s recepcí bude upraven prostor stávajícího vzdělávacího střediska, které se nachází v budově „Pod Tribunou“. Nově bude vše koncipováno jednotně v návaznosti na výstavní prostor „Pod Tribunou“, který tvoří prodlouženou ruku stálé expozice A nevinní byli vinni… Na místo vzdělávacího střediska zde vznikne promítací sál, ve kterém si návštěvníci budou bez obsluhy průvodce pouštět historické filmy a dokumenty, které PL nabízí (v současnosti se jedná o cca 30 filmových dokumentů).

Hlavním cílem všech těchto investičních akcí je navázat na prestižní postavení instituce PL a být nejen garantem správného historického přístupu, ale i nositelem dynamického rozvoje nových komunikačních a technologických přístupů.

Vzdělávání pro děti, mládež i dospělé

Památník Lidice patří k významným paměťovým institucím České republiky. Jeho hlavním úkolem je uchovávání vzpomínky na tragické vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky, k nimž došlo v roce 1942. Obě události měly zásadní význam nejen pro naši zemi, ale pro celosvětový vývoj.

Jednou z priorit PL je vzdělávání dětí a mládeže, předávání historické paměti budoucím generacím, budování demokratických a občanských hodnot.

V rámci edukačních aktivit se PL zaměřuje na děti předškolního věku, žáky základních i středních škol a neméně důležitou součástí je také vzdělávání pedagogů. Ti nejmenší jsou během vzdělávacích programů seznamováni s prostředím galerie a zaměřují se na výtvarné umění. Starší žáci nahlíží do lidické tragédie prostřednictvím historických dokumentů s přiblížením jednotlivých osudů původních obyvatel obce Lidice.

Kromě nabídek pro školní skupiny jsou v PL realizovány i kulturně vzdělávací aktivity pro děti, např. výtvarné dílny, příměstské tábory a workshopy.

Památník Lidice, jako akreditovaná vzdělávací instituce, pořádá akreditované semináře pro pedagogy věnované moderním dějinám, dále semináře zaměřené na výchovy k občanství, výtvarnou výchovu nebo jiné humanitní vyučované předměty. Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích institucí. Účastníci seminářů a přednášek se seznámí s posláním PL a dalších památných míst.

V Lidické galerii probíhají také programy a semináře určené k dalšímu vzdělávání široké veřejnosti. Jedná se o programy výtvarné, fotografické, zahradnické, pohybové a mnohé další.

Vzdělávací aktivity budou nově primárně probíhat v Lidické galerii, kde bude v letošním roce vybudováno kvalitní multivizuální vzdělávací centrum. Veškeré informace k poskytovaným programům a aktivitám lze nalézt na těchto webových stránkách v sekci Vzdělávání. 

Vzhledem k aktuální situaci dokončuje vzdělávací oddělení také webináře, které již brzy nabídne školám jako alternativu k osobní návštěvě Památníku Lidice, která v současné době bohužel není možná.

Zvláštní pozornost si zaslouží Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století. Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let. Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, která může být pro žáky vhodnou metodou pro výuku dějepisu, budování demokratických hodnot a občanské společnosti. Jejím cílem je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války. Vědomostní soutěž vyhlašuje Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK v Praze. Soutěž probíhá na vlastních internetových stránkách www.lidice21.cz, žáci v ní prokazují znalosti a také schopnost je prakticky uplatnit.

Další ročník soutěže bude spuštěn v lednu 2021. S ohledem na skutečnost, že soutěž probíhá on-line na uvedené webové stránce, nedotýkají se jejího průběhu ani případná bezpečnostní opatření vyhlašovaná v souvislosti
s covid-19.

Autor: T. Hegerová