Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Památníku Lidice

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Památníku Lidice

Podmínky výběrového řízení:

Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené, dvoukolové. V prvním kole budou posouzeny níže uvedené požadované kvalifikační předpoklady. Do druhého kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru.

 

Výběrového řízení na obsazení uvedené funkce se může zúčastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění níže uvedených požadavků.

 

Požadujeme:

§  ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně

§  minimálně 3 roky praxe v řízení pracovních týmů

§  znalost fungování veřejné správy a kultury obecně

§  znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace

§  znalosti v oboru působení, zejména v oblasti muzejnictví a memoriální kultury

§  schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu

§  schopnost dlouhodobé koncepční práce

§  základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky

§  znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea

§  aktivní znalost anglického jazyka (doložená certifikátem dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky od stupně B výše), znalost dalšího jazyka výhodou

§  schopnost komunikace s odbornou veřejností a schopnost komunikace s médii

§  občanská bezúhonnost.

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • označení výběrového řízení: „Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Památníku Lidice“,
  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce je nutno připojit:

  • základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech (vč. vlastního podpisu)
  • představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Památníku Lidice (jehož součástí je i Památník Ležáky) v rozsahu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí organizace
  • motivační dopis (v rozsahu max. 2 normostrany)
  • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona    č. 101/2000 Sb.
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
  • osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971, cizí státní příslušníci předložení doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů, vše ne starší 3 měsíců.

 

Nabízíme:

  • platové zařazení dle zákoníku práce, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do tarifní třídy T 15, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

 

Požadovaný nástup do funkce: dle dohody.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. 2. 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (rozhodující je termín podání doručovací službě) na adresu: Ministerstvo kultury, samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu na výše uvedené adrese. Obálka musí být výrazně označena: samostatné oddělení muzeí – výběrové řízení Památník Lidice – NEOTVÍRAT.

 

 

V případě dotazů je možné se obrátit na vedoucí samostatného oddělení muzeí Mgr. Danu Schlaichertovou, kontakt: dana.schlaichertovamkcr.cz), tel. +420 257 085 440.

 

 

Koncepční materiály Památníku Lidice jsou uveřejněny na webových stránkách organizace: (www.lidice – memorial.cz/ (https://www.lidice-memorial.cz/)).

 

Upozornění:

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

 

Initiates file downloadKE STAŽENÍ ZDE