Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Křížová cesta v Lidicích

Pobožnost ke křížové cestě 18. 3. 2018 v 15.00 na základech kostela sv. Martina

Prožíváme dobu postní, dobu přípravy na velikonoce, kdy budeme slavit slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V této době si také uvědomujeme svou časnost, ale i věčnost, která se nám mnohdy otevírá ne jen skrze samotnou smrt, ale i utrpení. Právě proto se křesťané shromažďují na místech lidského utrpení, či už jsou to vyhlazovací, nebo koncentrační tábory, místa genocidy s masovými hroby, či vyhlazené a zničené města a obce, kde se modlí a duchovně se tak chtějí sjednotit, vstoupit do utrpení Krista a těch, kteří ho v tomto utrpení následovali.

Takové místo je i zde v Lidicích u masového hrobu lidických mužů a chlapců, mezi nimiž je i jejich duchovní pastýř, kněz Kristův - P. Josef Štemberka.

Sv. Jan Pavel II., papež nás vybízí abychom pochopili pravou hodnotu utrpení a zároveň viděli i v něm odpověď Boha, na naši otázku: " Proč?"

Připravujme se, milovaní bratři a sestry, abychom hodně slavili tyto svaté dny a abychom kontemplovali úchvatné dílo, které vykonal Bůh v pokoření a vyvýšení Krista (srov. Fil 2, 6-11). Slavit památku tohoto ústředního tajemství víry znamená také závazek uskutečňovat je v konkrétních podmínkách našeho života. Znamená to, uznat, že utrpení Krista pokračuje v dramatických událostech, jež bohužel také v těchto dobách trýzní tolik mužů a žen ve všech částech světa. Tajemství Kříže a Vzkříšení nás však ujišťuje, že nenávist, násilí, krev a smrt nemají poslední slovo v lidských záležitostech. Definitivní vítězství je Kristovo a od Něho musíme znovu začínat, chceme-li budovat pro všechny budoucnost autentického míru, spravedlnosti a solidarity.

Kéž nás Panna Maria, důvěrně se podílející na spásonosném plánu, doprovází na cestě utrpení a kříže až k prázdnému hrobu, abychom se setkali s jejím zmrtvýchvstalým Božským Synem. (sv. Jan Pavel II.,papež, 16.4.2003, generální audience)

P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, O.Cr., Ph.D.

Plakát ke stažení

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads