Exhibitions and Events in the Museum

Populační politika v protektorátu

Populační politika a nacionální socialismus v Protektorátu Čechy a Morava

Výstavní prostor: Pod Tribunou
Termín: 1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

Výstava se zabývá problematikou populační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v kontextu rodinné politiky, politiky zdraví národa a rasové hygieny ve vztahu k českému obyvatelstvu. Maximalizace populačních postulátů se stala po první světové válce pochopitelným a sjednocujícím motivem rodinných politik v poválečné Evropě. Nacionální socialismus v diskurzu o vytvoření „nové Evropy“ a jejího nového „sociální pořádku“ usiloval různými strategiemi o vytvoření rasově „způsobilého“ společenství, jež se s podstatnými odlišnostmi realizovalo na územích okupovaných Německem. Vedle systematického vyhlazování, jež se dotýkalo např. bývalého polského území, docházelo v oblastech s okupační správou západoevropského typu k reprodukci představ vázaných nejen na vlastní ideologický rámec nacionálního socialismu, ale rovněž na strategické vize související s politikou zaměstnanosti a dlouhodobějšími cíly germanizační politiky.

Selekce rasově „vhodného“ a „nevhodného“ obyvatelstva a současně vysoký zájem o děti a mládež jako potenciální cíle germanizačních politik formovala strategické postupy. Vedle relativně vysoké podpory sociálního a kulturního života českého obyvatelstva hrály podstatnou úlohu projekty rasové selekce. Patřilo mezi ně rovněž vytváření soustavy výchovných a zdravotních zařízení v rámci projektu (resp. spolku) „Lebensborn“, kde docházelo ke vzniku soustavy domovů v souvislosti s germanizačním úsilím a politikou porodnosti a to jednak v nacistickém Německu, jednak v okupovaných zemích v Evropě. Ačkoli se tyto domovy nenacházely na území protektorátu, byly do nich zařazovány rovněž děti z bývalého Československa. S programem Lebensborn souvisí tudíž i osudy několika lidických dětí, které byly shledány „vhodnými“ ke germanizaci.

S ohledem na rozličné osudy lidických dětí bude výstava reflektovat tuto dvojí linii: jednak udržování systému sociálních zařízení, mezi nimiž vynikaly právě zdravotní ústavy poskytující soustavnou odbornou péči, jednak projekty orientované na kvalitativní aspekty populace.

EN: Letní kino v zahradě Lidické galerie

Opens external link in new windowVíce informací