Interní protikorupční program

Interní protikorupční program ke stažení

Úvod, základní východiska

V návaznosti na Rezortní interní protikorupční program Ministerstva kultury, aktualizovaný 31. března 2016, který byl vypracován jako plnění úkolu daného usnesením vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418, stanovujeme interní protikorupční program (dále jen IPP) v podmínkách Památníku Lidice.
Interní protikorupční program – IPP-  je vždy zpracován na dobu jednoho roku, bude vyhodnocován k 31. prosinci příslušného roku a k 1. březnu podána zpráva o výsledku vyhodnocení, případně nutnosti aktualizace.

Jde o :

  • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  • Transparentnost
  • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  • Postupy při podezření na korupci
  • Vyhodnocování interního protikorupčního programu


1.    Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem těchto postupů je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavním nástrojem je osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.
Z pozice vedoucích zaměstnanců:
-    Vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována
-    Vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci
-    Důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

Oblast bude plněna zejména pravidelným ročním projednáním problematiky na poradách vedení a zařazením vyhodnocování plnění do střednědobých plánů auditní činnosti Památníku Lidice.

1.2 Etický kodex zaměstnanců Památníku Lidice

Etický kodex zaměstnanců stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které bezprostředně nevyplývají ze zákona a z vnitřních předpisů.  
Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti.
Etický kodex má Památník Lidice zpracován, je uložen ve složce „Předpisy PL“. Nabyl účinnosti 1. 7. 2012, je revidován každé 2 roky, poslední revize proběhla k datu 1. 1. 2015.
Všichni zaměstnanci s ním byli seznámeni.

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců lze členit na dvě rozvojové osy, kdy jednou je vzdělávání nově příchozích a druhou vzdělávání stávajících zaměstnanců.
Nově příchozím jsou v rámci vstupního školení poskytnuty stručné základní informace o programu boje s korupcí. U stávajících zaměstnanců jde zejména o takové oblasti, jako je etika a obecný pohled na neetické či korupční jednání. 
Vzdělávání by mělo mít charakter neustálého procesu získávání informací, chování se v souladu s deklarovanými principy a získávání zpětné vazby.

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Systémem umožňujícím oznámení včetně anonymního oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami musí být zaměstnancům známý, musejí mu důvěřovat a musejí být ochotní oznamovat jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku státu.
Na MK ČR je od 1. července 2015 účinný Služební předpis č. 4 státního tajemníka, kterým je vydáno Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v MK ČR. Oznámení se podává formou anonymních schránek, které nevyvolávají podezření z monitorování.
V Památníku Lidice bude použita samostatná schránka u služebního vchodu, označená textem „Námitky, připomínky, oznámení o korupci“, která bude v provozu od 1. 10. 2016.
Případná oznámení zaměstnanců PL se vkládají do této schránky.

1.5 Ochrana oznamovatelů

Ochranou oznamovatelů se rozumí nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorní na možné korupční jednání.
Cílem uplatnění ochrany oznamovatelů je eliminace jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání a v případě výskytu takového jednání jeho nestranné posouzení a vyvození závěrů.
Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení relevance, příp. prověření oznámených informací neprokáže pochybení.
 

2.    Transparentnost

Cílené posilování atributů transparentnosti umožní větší dostupnost dat a informací o chodu Památníku Lidice. Tyto činnosti jsou sledovány ve dvou oblastech:

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření PL jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.
Za stěžejní dokument a informační kanál lze považovat výroční zprávu za příslušný rok, dále komentáře ke zprávě o hospodaření.

Výroční zpráva a veškeré povinné dokumenty jsou zveřejňovány na webu Památníku Lidice. Informace k probíhajícím veřejným zakázkám jsou dostupné na elektronických profilech Památníku Lidice a v registru smluv, na něž odkazují webové stránky.

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování je na MK ČR prováděno v souladu s platnou legislativou odkazem na webové stránky ministerstva a ustanovením osoby prošetřovatele pro podání v listinné podobě.
V podmínkách Památníku Lidice je takto stanovenou osobou referentka majetkové správy, která případná oznámení ze strany zaměstnanců sdělí řediteli organizace a dohlédne na následné vyřízení stížnosti.

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Bude-li prokázáno, že tito neřešili nahlášené problémy, budou ředitelem uplatněny postihy v souladu se Zákoníkem práce.

3.    Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je vytvořit a uplatnit v praxi systematickou identifikaci činností a postupů při plnění určených úkolů.
V podmínkách Památníku Lidice se nebude zpracovávat „Mapa rizik“ ani „Katalogový list rizika“, neboť PL má již zpracovány dva materiály a to Operační rizika a IT rizika a další nejsou v podmínkách PL relevantní.
Případné korupční jednání se bude vyhodnocovat dle bodu 1.1 tohoto materiálu.

4.    Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.
Jedná se o:

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci 

Cílem je, aby se v Památníku Lidice bezodkladně prošetřilo oznámení podezření na korupci včetně analýzy příčin vzniku a prověřil rozsah korupčního jednání. 

4.2 Následná opatření

Implementace nápravných opatření, která omezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnosti.

5.   Vyhodnocování rizik

Cílem pravidelného ročního vyhodnocování je zdokonalovat interní protikorupční program, aby byl faktorem otevřeného informačního prostředí v Památníku Lidice.
Vyhodnocení bude zaměřeno zejména na zhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu, bude se týkat všech jeho částí a jeho součástí bude posouzení úrovně nápravných opatření.
Každoroční zpracování zprávy o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatření bude vyhodnoceno do 1. března následujícího roku.

6.    Závěrečná ustanovení

Interní protikorupční program byl sestaven na základě požadavku MK ČR na zpracování tohoto pokynu ve státních příspěvkových organizacích rezortu a to k datu 30. září 2016.   Zprávu předkládá interní auditorka řediteli na poradu vedení na základě podkladů, získaných od referentky majetkové správy.


Zpracovala dne 13. 9. 2016:

Ing. Ivana Šaradinová
Interní auditorka Památníku Lidice

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 30. 9. 2016