Populační politika v protektorátu

Populační politika a nacionální socialismus v Protektorátu Čechy a Morava

Výstavní prostor: Pod Tribunou
Termín: 1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

Vernisáž: 1. 7. 13:00

Výstava se zabývá problematikou populační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v kontextu rodinné politiky, politiky zdraví národa a rasové hygieny ve vztahu k českému obyvatelstvu. Maximalizace populačních postulátů se stala po první světové válce pochopitelným a sjednocujícím motivem rodinných politik v poválečné Evropě. Nacionální socialismus v diskurzu o vytvoření „nové Evropy“ a jejího nového „sociální pořádku“ usiloval různými strategiemi o vytvoření rasově „způsobilého“ společenství, jež se s podstatnými odlišnostmi realizovalo na územích okupovaných Německem. Vedle systematického vyhlazování, jež se dotýkalo např. bývalého polského území, docházelo v oblastech s okupační správou západoevropského typu k reprodukci představ vázaných nejen na vlastní ideologický rámec nacionálního socialismu, ale rovněž na strategické vize související s politikou zaměstnanosti a dlouhodobějšími cíli germanizační politiky.

Selekce rasově „vhodného“ a „nevhodného“ obyvatelstva a současně vysoký zájem o děti a mládež jako potenciální cíle germanizačních politik formovala strategické postupy. Vedle relativně vysoké podpory sociálního a kulturního života českého obyvatelstva hrály podstatnou úlohu projekty rasové selekce. Patřilo mezi ně rovněž vytváření soustavy výchovných a zdravotních zařízení v rámci projektu (resp. spolku) „Lebensborn“, kde docházelo ke vzniku soustavy domovů v souvislosti s germanizačním úsilím a politikou porodnosti a to jednak v nacistickém Německu, jednak v okupovaných zemích v Evropě. Ačkoli se tyto domovy nenacházely na území protektorátu, byly do nich zařazovány rovněž děti z bývalého Československa. S programem Lebensborn souvisí tudíž i osudy několika lidických dětí, které byly shledány „vhodnými“ ke germanizaci.

S ohledem na rozličné osudy lidických dětí bude výstava reflektovat tuto dvojí linii: jednak udržování systému sociálních zařízení, mezi nimiž vynikaly právě zdravotní ústavy poskytující soustavnou odbornou péči, jednak projekty orientované na kvalitativní aspekty populace.

Pozvánka na vernisáž

Tisková zpráva

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.