Návštěvní řád Památníku Lidice

I. Areál Památníku Lidice

Národní kulturní památka - Památník Lidice je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Vlastníkem Památníku Lidice je stát.

Mezi objekty a prostory spravované Památníkem Lidice patří: Muzeum, výstavní síň Pod Tribunou, výstavní síň In Memoriam, Pietní území, Sad přátelství a míru, Lidická galerie, Rodinný dům 116 a přilehlá zahrada.

II. Otevírací doba

Otevírací doba muzea a výstavních síní

Duben až říjen denně od 9:00 do 18:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Pietní území a Sad přátelství a míru:

Po celý rok.

Otevírací doba Lidické galerie

Duben až říjen denně od 9:00 do 17:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Otevírací doba Rodinného domu 116

Duben až říjen denně od 9:00 do 17:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Zavírací dny 24. 12. / 25. 12. / 26.12. / 31. 12. / 1. 1.

III. Vstupné

Zaplacení vstupného je požadováno do těchto objektů:

 • Muzeum
 • Lidická galerie
 • Rodinný dům č. p. 116

Vstupné do výstavní síně Pod Tribunou, výstavní síně In Memoriam, na Pietní území a do Sadu přátelství a míru se nevybírá, návštěva je možná i bez zakoupení vstupného. Vstupné se platí před zahájením prohlídky a je platné do Muzea, Lidické galerie a Rodinného domu 116. Jeho výše je zveřejněna vývěskou v prostorách pokladen Muzea a Lidické galerie, ve kterých je vybíráno.

Vstupné lze platit i formou fakturace; v tomto případě je nutná předchozí písemná objednávka obsahující všechny potřebné náležitosti (adresa objednavatele, IČ, DIČ apod.). Bezhotovostní platbu může pověřený pracovník Památníku Lidice schválit, nelze ji však vymáhat. V případě neuspokojivé platební morálky lze i již schválenou platbu fakturou změnit na platbu v hotovosti. V Muzeu Památníku Lidice je možné uhradit vstupné platební kartou. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Památníku Lidice ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku výše zmíněných objektů.

Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů:

 • mládeži do 15 let
 • studentům po předložení studentského průkazu,
 • rodině s max. 2 dospělými a 3 dětmi = tzv. rodinné vstupné,
 • držitelům průkazu ZTP a ZTP-P,
 • držitelům průkazů IYTC, ITIC, ISIC, SCHOLAR poskytujeme slevu 50%
 • důchodcům ČR,
 • držitelům karet Sphere card poskytujeme slevu 20%
 • pro organizované skupiny nad 20 osob- sleva 10 %

Žadatelé o slevy doloží oprávněnost ke slevě patřičným dokladem.

Volný vstup do objektů mají:

 • přeživší lidické ženy a děti
 • držitelé průkazu válečného veterána
 • učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků
 • členové ICOM, AMG (včetně členů Zväzu múzeí na Slovensku), po předložení patřičného oprávnění

IV. Prohlídka objektů

Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce Památníku Lidice. Rodinný dům je přístupný pouze s výkladem průvodce. V Muzeu, Lidické galerii a v Rodinném domu 116 jsou oprávněni poskytovat výklad pouze průvodci autorizovaní Památníkem Lidice. Průvodcovský výklad se doporučuje předem písemně objednat. Ve všech objektech Památníku Lidice je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

V. Jiné užívání prostor Památníku Lidice

Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech a prostorách Památníku Lidice se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Lidice podle podmínek v povolení stanovených.

V objektech Památníku Lidice je zakázáno:

 • fotografování a filmování ve všech expozicích a pořizování jiné dokumentace; výjimky povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy
 • používání veškerých IT a jiných technologií pro získávání informací o obci Lidice a Památníku Lidice prostřednictvím aplikací neprovozovaných Památníkem Lidice
 • jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje
 • obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu
 • jakákoli forma politické agitace
 • jakékoli chování neodpovídající historickému a pietnímu charakteru místa

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech Památníku Lidice chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu Památníku Lidice s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Památníku Lidice, bezpečnostní služby, Městské policie Kladno a Policie ČR, a řídit se těmito pokyny. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.

Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech a prostorách Památníku Lidice a rušit ostatní návštěvníky, zejména:

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • opouštět prohlídkovou trasu, sedat či stoupat na historické zdi v pietním území
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.
 • stanovat, tábořit a pořádat pikniky a rozdělávat oheň na pietním území
 • narušovat ochranou zónu u sousoší lidických dětí
 • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, vhazovat cokoli do fontán apod.
 • projíždět se po pietním území v automobilech, na čtyřkolkách, motocyklech, na koních apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen
 • používat na pietním území a v celém areálu památníku elektrická i motorová letadla, drony a kvadrokoptéry
 • vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty, na pietní území je vstup se psem na vodítku možný, s výjimkou prostoru Společného hrobu lidických mužů
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • využívat areál ke kolektivním sportovním aktivitám

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Památníku Lidice.

V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka Památníku Lidice.

Památník Lidice nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") lze podávat v tištěné podobě na podatelnu Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; v elektronické podobě na adresu: epodatelna@lidice-memorial.cz; lidice@lidice-memorial.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: 32uiuiu. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení InfZ jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 InfZ, jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách Památníku Lidice na adrese www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Se stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit na vedení Památníku Lidice.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení pod - č.j.: S_2021_31

V Lidicích dne 1. 5. 2021

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
ředitel Památníku Lidice