Návštěvní řád Památníku Lidice

I. Areál Památníku Lidice

Národní kulturní památka - Památník Lidice je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Vlastníkem Památníku Lidice je stát.

Mezi objekty a prostory spravované Památníkem Lidice patří: Muzeum, výstavní síň Pod Tribunou, výstavní síň In Memoriam, Pietní území, Sad přátelství a míru, Lidická galerie, Rodinný dům 116 a přilehlá zahrada.

II. Otevírací doba

Otevírací doba muzea a výstavních síní

Duben až říjen denně od 9:00 do 18:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Pietní území a Sad přátelství a míru:

Po celý rok.

Otevírací doba Lidické galerie

Duben až říjen denně od 9:00 do 17:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Otevírací doba Rodinného domu 116

Duben až říjen denně od 9:00 do 17:00

Listopad až březen denně od 9:00 do 16:00

Zavírací dny 24. 12. / 25. 12. / 26.12. / 31. 12. / 1. 1.

III. Vstupné

Zaplacení vstupného je požadováno do těchto objektů:

 • Muzeum
 • Lidická galerie
 • Rodinný dům č. p. 116

Vstupné do výstavní síně Pod Tribunou, výstavní síně In Memoriam, na Pietní území a do Sadu přátelství a míru se nevybírá, návštěva je možná i bez zakoupení vstupného. Vstupné se platí před zahájením prohlídky a je platné do Muzea, Lidické galerie a Rodinného domu 116. Jeho výše je zveřejněna vývěskou v prostorách pokladen Muzea a Lidické galerie, ve kterých je vybíráno.

Vstupné lze platit i formou fakturace; v tomto případě je nutná předchozí písemná objednávka obsahující všechny potřebné náležitosti (adresa objednavatele, IČ, DIČ apod.). Bezhotovostní platbu může pověřený pracovník Památníku Lidice schválit, nelze ji však vymáhat. V případě neuspokojivé platební morálky lze i již schválenou platbu fakturou změnit na platbu v hotovosti. V Muzeu Památníku Lidice je možné uhradit vstupné platební kartou. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Památníku Lidice ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku výše zmíněných objektů.

Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů:

 • mládeži do 15 let
 • studentům po předložení studentského průkazu,
 • rodině s max. 2 dospělými a 3 dětmi = tzv. rodinné vstupné,
 • držitelům průkazu ZTP a ZTP-P,
 • držitelům průkazů IYTC, ITIC, ISIC, SCHOLAR poskytujeme slevu 50%
 • důchodcům ČR,
 • držitelům karet Sphere card poskytujeme slevu 20%
 • pro organizované skupiny nad 20 osob- sleva 10 %

Žadatelé o slevy doloží oprávněnost ke slevě patřičným dokladem.

Volný vstup do objektů mají:

 • přeživší lidické ženy a děti
 • držitelé průkazu válečného veterána
 • učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků
 • členové ICOM, AMG (včetně členů Zväzu múzeí na Slovensku), po předložení patřičného oprávnění

IV. Prohlídka objektů

Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce Památníku Lidice. Rodinný dům je přístupný pouze s výkladem průvodce. V Muzeu, Lidické galerii a v Rodinném domu 116 jsou oprávněni poskytovat výklad pouze průvodci autorizovaní Památníkem Lidice. Průvodcovský výklad se doporučuje předem písemně objednat. Ve všech objektech Památníku Lidice je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

V. Jiné užívání prostor Památníku Lidice

Hudební, pěvecká, divadelní a jiná vystoupení v objektech a prostorách Památníku Lidice se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Lidice podle podmínek v povolení stanovených.

V objektech Památníku Lidice je zakázáno:

 • fotografování a filmování ve všech expozicích a pořizování jiné dokumentace; výjimky povoluje vedení Památníku Lidice na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy
 • používání veškerých IT a jiných technologií pro získávání informací o obci Lidice a Památníku Lidice prostřednictvím aplikací neprovozovaných Památníkem Lidice
 • jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje
 • obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu
 • jakákoli forma politické agitace
 • jakékoli chování neodpovídající historickému a pietnímu charakteru místa

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech Památníku Lidice chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu Památníku Lidice s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Památníku Lidice, bezpečnostní služby, Městské policie Kladno a Policie ČR, a řídit se těmito pokyny. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.

Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech a prostorách Památníku Lidice a rušit ostatní návštěvníky, zejména:

 • dotýkat se vystavených předmětů
 • opouštět prohlídkovou trasu, sedat či stoupat na historické zdi v pietním území
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.
 • stanovat, tábořit a pořádat pikniky a rozdělávat oheň na pietním území
 • narušovat ochranou zónu u sousoší lidických dětí
 • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, vhazovat cokoli do fontán apod.
 • projíždět se po pietním území v automobilech, na čtyřkolkách, motocyklech, na koních apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen
 • používat na pietním území a v celém areálu památníku elektrická i motorová letadla, drony a kvadrokoptéry
 • vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty, na pietní území je vstup se psem na vodítku možný, s výjimkou prostoru Společného hrobu lidických mužů
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • využívat areál ke kolektivním sportovním aktivitám

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Památníku Lidice.

V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka Památníku Lidice.

Památník Lidice nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") lze podávat v tištěné podobě na podatelnu Památníku Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; v elektronické podobě na adresu: epodatelna@lidice-memorial.cz; lidice@lidice-memorial.cz nebo datovou schránkou ID datové schránky: 32uiuiu. Podrobné podmínky poskytování informací na žádost ve smyslu příslušných ustanovení InfZ jakož i další informace povinně zveřejňované ve smyslu ustanovení § 5 InfZ, jsou k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách Památníku Lidice na adrese www.lidice-memorial.cz/kontakt/dokumenty/Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Se stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit na vedení Památníku Lidice.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení pod - č.j.: S_2021_31

V Lidicích dne 1. 5. 2021

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
ředitel Památníku Lidice

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.