Poradní kolegium ředitele Památníku Lidice

Poradní kolegium, zřízené dne 24. 5. 2013 k podpoře činnosti Památníku Lidice, plní úlohu odborného poradního orgánu. Členové poradního kolegia se seznamují s činností Památníku Lidice a svými stanovisky dávají doporučení řediteli Památníku Lidice v expertních otázkách v oblastech historie, muzeologie, umění, pedagogiky a medializace.

Stanoviska poradního orgánu slouží jako nezávislá oponentura, která má přispět k preciznějšímu posouzení diskutovaných otázek úzce souvisejících s činností Památníku Lidice a k podpoře společenskovědních a kulturních projektů, v nichž se Památník Lidice angažuje.

Z interních odborných pracovníků Památníku Lidice jsou členy kolegia historik Památníku Lidice, kurátor stálé sbírky umění a vedoucí vzdělávacího oddělení. Externími členy poradního kolegia jsou ředitelem jmenováni zástupci akademické obce, popř. osobnosti zvláštního kulturního přesahu. Poradní kolegium se dělí do tří částí, v nichž se jeho členové zaměřují na historickou, pedagogickou a kulturní oblast.

Funkční období členů je 5leté s možností prodloužení. Členům Poradního kolegia nenáleží za jejich činnost finanční odměna, členství je čestné. Členové jsou povinni svou činnost vykonávat svědomitě, bez ohledu na své osobní zájmy a jednat zásadně ve prospěch Památníku Lidice.

Poradní kolegium se schází na základě potřeby, popř. se jeho členové mohou vyjadřovat k jednotlivým problematikám i elektronickou formou.

Důležité výstupy z jednání jsou prezentovány na webových stránkách Památníku Lidice.

Jednací řád (pdf)

Členové Poradního kolegia (pdf)

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.