Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na této stránce naleznete informace o tom proč, jak a jaké osobní údaje v Památníku Lidice od vás shromažďujeme a zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo jak provést jejich opravu či vymazání.

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme, pouze pokud k tomu existuje právní důvod nebo pokud je to oprávněné z hlediska naší činnosti.

 

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Posláním Památníku Lidice, které je dáno jeho zřizovací listinou, je uchování trvalé vzpomínky na vypálení obce Lidice a osady Ležáky. Od toho se odvíjí veškerá naše činnost: výstavní, vzdělávací, sbírková, publikační, pořádání kulturních nebo sportovních akcí a mnohé další. O této činnosti také informujeme veřejnost na našich stránkách, na sociálních sítích, v médiích.

K zajištění těchto služeb mnohdy potřebujeme osobní údaje od našich vlastních zaměstnanců, od našich návštěvníků, spolupracovníků nebo od firem, s nimiž uzavíráme smlouvy. Osobní údaje můžeme poskytnout našim smluvním zpracovatelům, typicky je to například správce webových stránek, nikdy s nimi ale neobchodujeme ani je jinak komerčně nevyužíváme. Dále některé údaje musíme ze zákona poskytnout orgánům státní správy.

Zpracovatelé údajů, s nimiž spolupracujeme, se smluvně zavazují s osobními údaji, které jsme jim poskytli, pracovat ve stejném režimu jako my.

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje potřebujeme při využití konkrétní služby vědět, jaký důvod existuje k jejich zpracování nebo jak dlouhou dobu je uchováváme.

                kdo

údaje

lhůta uchování

důvod zpracování

návštěvníci akcí pro veřejnost (vernisáže, kulturní akce, koncerty, vzpomínkové akce apod.)

fotografie

po dobu nutnou k propagaci akce

propagace činností, které pořádáme na základě zřizovací listiny

návštěvníci organizovaných prohlídek, vzdělávacích programů apod.

název organizace, adresa, IČ, DIČ, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefon kontaktní osoby, počet účastníků apod.

10 let

plnění činnosti dané zřizovací listinou

badatelé

jméno, adresa, datum narození, státní občanství, telefon, e-mail, badatelský záměr popř. instituce, pro kterou badatel pracuje

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

archivní zákon

účastníci Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

jméno, věk, pohlaví, adresa, e-mail, telefon, jméno pedagoga, jeho e-mail, telefon, adresa školy

po dobu trvání soutěže

oprávněný zájem – plnění činnosti dané zřizovací listinou: agenda soutěže, vydání katalogu, informace na vlastních webových stránkách

účastníci soutěže Lidice pro 21. století

jméno, adresa, e-mail, škola, datum narození, jméno pedagoga, jeho e-mail, telefon

po dobu trvání soutěže

oprávněný zájem – plnění činnosti dané zřizovací listinou: agenda soutěže, vydání brožury, informace na vlastních webových stránkách

účastníci dalších výtvarných, recitačních, pěveckých či sportovních atp. přehlídek, soutěží a akcí

jméno, datum narození, adresa, popř. e-mail, tel. / jméno organizace nebo sdružení, kontaktní osoba / u pobytových dílen i zdravotní stav nezletilého účastníka a kontakt na rodinné příslušníky

10 let

oprávněný zájem – plnění činnosti dané zřizovací listinou: agenda akcí, informace na vlastních webových stránkách, vydávání katalogů či brožur apod.

účastníci seminářů pro pedagogy

jméno, adresa, datum narození, popř. pojišťovna, telefon, e-mail

10 let

oprávněný zájem – plnění činnosti dané zřizovací listinou: agenda seminářů, zajištění vícedenního pobytu, dopravy apod.

zákazníci e-shopu

údaje o objednávce, jméno, adresa, telefon (kontakt se poskytuje smluvnímu přepravci)

10 let

nákup publikací a upomínkových předmětů

dárcové – darovací smlouvy

jméno, adresa, datum narození

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

oprávněný zájem: uzavření smlouvy

vypůjčitelé – výpůjční smlouvy

jméno, adresa, datum narození / nebo název organizace, adresa, jméno osoby oprávněné organizaci zastupovat

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

oprávněný zájem: uzavření smlouvy

dodavatelé služeb

jméno, adresa, datum narození / nebo název organizace, adresa, jméno osoby oprávněné organizaci zastupovat / IČ, DIČ, bankovní spojení

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

oprávněný zájem: uzavření smlouvy

návštěvníci

videozáznam z kamerového systému

7 dnů

oprávněný zájem: ochrana majetku

odběratelé newsletteru

jméno, e-mail

 do dovolání

oprávněný zájem: přímý marketing

uchazeči o zaměstnání ve výběrovém řízení

údaje poskytnuté v životopise (jméno, datum narození, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, praxi apod.)

neuchovávají se, pokud uchazeč není přijat anebo k tomu neposkytne souhlas (např. pro pozdější oslovení)

obsazení volného pracovního místa

zaměstnanci

 

dle osobního dotazníku

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

uzavření pracovní smlouvy, výkon práce

pracovníci na DPP, DPČ, brigádníci

dle dohody o pracovní činnosti / provedení práce

zákonná lhůta dle spisového a skartačního řádu

uzavření dohody, souhlas se zpracováním osobních údajů v programu OK mzdy/ Hellios

svatebčanéjméno, příjmení, datum svatby, telefon, emailpo dobu prezentace na tabuli svateb v Růžovém saduoprávněný zájem: prezentace Památníku Lidice a jeho činností
hosté ubytovaní v ubytovacích prostorách Památníku Lidiceidentifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba pobytu), které jsou vedeny v knize hostů a v informačním systému správce a v případě cizích státních příslušníků mohou být poskytnuty cizinecké policii6 let
V souladu se zákonem č. 326/ 1999 Sb. a související novelou z 18.12.2015 zákon č. 314/2015 O pobytu cizinců ubytovatel musí vést domovní knihu. V souladu se zákonem č.565/1990 Sb. O místních poplatcích ubytovatel musí vést evidenční knihu, do které zapisuje osobní údaje hostů
 


Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování dalších osobních údajů v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete a dáte nám k jejich zpracování souhlas.

 

Osobní údaje dětí

Pokud potřebujeme znát osobní údaje dětských účastníků našich výtvarných či vědomostních soutěží, vyžádáme si k tomu vždy souhlas rodiče / zákonného zástupce.

Uložení osobních údajů

Osobní údaje uchováváme jak fyzicky (listinná podoba), tak elektronicky. V listinné podobě jsou uloženy v budovách Památníku Lidice a Ležáky. Abychom zajistili bezpečnost elektronických dat, využíváme vlastních serverů a zálohových médií. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Beránek, spol. s r.o.

Cookies

Památník Lidice na svých webových stránkách cookies nepoužívá.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoliv požádat o informace, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Máte právo na jejich opravu či doplnění, můžete požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v zákonné úpravě ochrany osobních údajů.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, případně provést jiný výše uvedený úkon, můžete o to požádat prostřednictvím kontaktů uvedených níže v odstavci „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“. Při své žádosti, prosíme, uveďte, které konkrétní informace či úpravy požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zároveň jsme povinni vás ztotožnit buď elektronicky, a pokud to nebude dostačující, pak předložením dokladu totožnosti v sídle Památníku Lidice. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme vaše osobní údaje neoprávněné osobě. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, nejzazší daná lhůta je 30 dní.

V některých případech opravu či vymazání osobních údajů provést nemůžeme. Takovým příkladem jsou typicky dokumenty, které jsme povinni ze zákona archivovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro Památník Lidice je Jana Chourová Plachá, plachalidice-memorial.cz, 312 253 702

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Obecného nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7, www.uoou.cz.