Semináře pro pedagogy

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT, připravuje specializované semináře, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. 

Dne 14. 6. 2021 se uskuteční akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy "Rozhodování továrníka Pály". Seminář je určen pro pedagogy II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ. 

Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení účastníků do tématu na základě předložené faksimile. 

Učitelé dějepisu se seznámí s potenciálem využití metody a technik dramatické výchovy a spřízněných aktivizačních metod na konkrétní ukázce života a podloženého příběhu slánského továrníka Jaroslava Jana Pály. 

Důraz semináře je kladen na simulaci klíčových rozhodovacích okamžiků v lidském životě s přihlédnutím k morálním hlediskům. Tento princip lze využít do výuky.

Lektor: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D. (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky a metodiky dějepisu)

V případě zájmu o seminář kontaktujte prosím Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

 

Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích institucí. Semináře jsou akreditované MŠMT ČR a některé z nich byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů.

Vzdělávacím cílem těchto seminářů a přednášek je pomoci pedagogům využívat Lidice, Ležáky a jiná památná místa jako místa vhodná k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování.

Od roku 2014 se Památník Lidice zaměřuje také na vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání, které úzce souvisí se vzdělávacími programy v Lidické galerii. Tyto semináře přinášejí nové poznatky pro pedagogy nejmladších žáků. Dále se semináře zaměřují na pedagogy základních uměleckých škol. Program je vždy úzce spjat s aktuální výstavou v Lidické galerii a souvisí s Mezinárodní dětskou výstavou v Lidicích a historickou sbírkou v Lidické galerii.

Všechny semináře a přednášky vedou zkušení lektoři z řad historiků, badatelů, spisovatelů
a předních pedagogů.

Rezervace

Název